تخمه هندوانه در اصفهان به کودکان آموزش دستشویی رفتن می دهد

تخمه هندوانه در اصفهان پس از کاشت شروع به جوانه زدن می کنند. هنگامی که جوانه ها به اندازه کافی رشد کردند، در زمین کاشته می شوند و تولید می شوند. بذر هندوانه برای کاشت در فصل بهار در محیطی سربسته و گرم کاشته می شود.

هندوانه را پس از کاشت، پس از تبدیل شدن به نهال در ماه های بهار در زمین می کارند. برداشت هندوانه در خرداد و تیرماه به عنوان برداشت دیرهنگام انجام می شود. کاشت هندوانه زودتر در مناطقی که زود برداشت می شود انجام می شود.

برای جوانه زدن بذر هندوانه ابتدا می توان آنها را خیس کرد و در مدت کوتاهی با پیچاندن آنها در پارچه ای جوانه زد. جوانه زدن بذر هندوانه تا حد امکان به رطوبت نیاز دارد. نباید به مدت طولانی در آب نگهداری شود. دانه های هندوانه ای که به مدت طولانی در آب نگهداری می شوند ممکن است پوسیده شوند.

برای جوانه زنی هندوانه حدود یک هفته در محیطی معتدل و مرطوب جوانه زنی صورت می گیرد. اگر بذر هندوانه بعد از جوانه زنی کاشته شود، خاک باید کمی مرطوب باشد. هنگامی که بذر هندوانه پس از جوانه زدن کاشته می شود، تعادل رطوبت و نور خاک باید به خوبی تنظیم شود.

شاخه هایی که بیش از حد آفتاب دریافت می کنند می توانند تحت تأثیر خورشید قرار بگیرند. آبیاری بذر هندوانه را می توان یک یا دو بار در هفته بسته به دما انجام داد. پس از گسترش شاخه های هندوانه، روند آبیاری ادامه می یابد. آبیاری در طول فرآیند رسیدن هندوانه برای بهره وری هندوانه ضروری است.

دانه های هندوانه از دانه های هندوانه تشکیل شده است. دانه های هندوانه را می گیرند و در سایه خشک می کنند. دانه های خشک شده را در مکان های خنک و دور از رطوبت و نور خورشید نگهداری می کنند. بذر هندوانه می تواند تا دوره کاشت بعدی که شرایط لازم فراهم شود، صبر کند.